V tomto príspevku na blogu sa zameriame na kroky 7-vrstvového modelu OSI a na to, ako sa protokoly používajú na odovzdávanie informácií.


Protokol je medzinárodne štandardizovaný záväzok na presný a spoľahlivý prenos informácií od odosielateľa k príjemcovi v komunikačnej situácii. Na to, aby sa tieto protokoly mohli použiť v reálnych komunikačných situáciách, je potrebná štandardizovaná logická štruktúra, ktorej najreprezentatívnejším modelom je sedemvrstvový model OSI, ktorý rozdeľuje komunikačné funkcie do siedmich stupňov. V tomto prípade sa informácie, ktoré chce odosielateľ odoslať, posielajú prostredníctvom krokov 1 až 7 prenosu a prijímateľovi sa doručujú prostredníctvom krokov 1 až 7 príjmu.

Kroky 5 až 7 tohto modelu majú spoločné to, že informácie sa spracúvajú z hľadiska softvéru, ktorý sa nazýva horná vrstva. Najvyššia vrstva, úroveň 7, sa nazýva aplikačná vrstva, kde odosielateľ alebo softvér pristupuje k sieti. Napríklad tu odosielateľ pristupuje k webovej lokalite a prihlasuje sa. Šiesta vrstva, reprezentačná vrstva, konvertuje informácie, ktoré chcete poslať, do formátov štandardných pre počítače, ako sú reťazce a čísla, aby boli kompatibilné s inými počítačmi. Taktiež komprimuje informácie počas prenosu a dekomprimuje ich počas príjmu. Krok 5, vrstva relácie, pridáva k odosielaným informáciám kontrolné body, ktoré poskytujú referenčný bod na opätovné odoslanie v prípade chýb.

Na druhej strane sa prvá až štvrtá vrstva nazývajú nižšie vrstvy, ale všetky majú spoločné to, že fungujú na fyzickej strane, aby umožnili doručenie informácií. Transportná vrstva je zodpovedná za rozdelenie informácií na jednotky nazývané "rámce" a potom za označenie každého rámca internetovou adresou príjemcu, aby sa zabezpečilo správne doručenie informácií. Tretia vrstva, vrstva sieťového spojenia, je zodpovedná za vytvorenie optimálnej cesty na čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie doručenie informácie príjemcovi. Po vytvorení cesty druhá vrstva, vrstva dátového spojenia, konvertuje informácie po jednotlivých rámcoch na bity reprezentované binárnymi 0 a 1, ktoré sa dajú fyzicky prenášať, a posiela ich fyzickej vrstve. Nakoniec fyzická vrstva skontroluje mechanické podmienky, ako napríklad typ kábla a elektrické signály na odoslanie informácií, a ak je všetko v poriadku, odošle informácie cez kábel.

V procese vysielania a prijímania týchto informácií neexistuje žiadne priame spojenie medzi N vrstvami odosielateľa a N vrstvami prijímača, okrem fyzických vrstiev, ktoré sú prepojené káblami. Na presný prenos informácií však musí n vrstiev odosielateľa a príjemcu funkčne komunikovať okolo protokolov svojich vrstiev, takže každá n vrstva odosielateľa musí k informáciám, ktoré posiela, pripojiť protokoly svojej vrstvy. Protokoly pridané každou vrstvou interpretuje príslušná vrstva príjemcu a okamžite ich zahodí, pričom v kroku 7 zostanú len informácie, ktoré chce príjemca prijať.